Връзка с нас
Европейски регламент за защита на личните данни ЕС 2016/279
    
    Вход   

Какво е електронна фактура?


Електронната фактура е електронен документ по смисъла на чл. 3 от Закона за електронния документ и електронния  подпис (ЗЕДЕП) и е електронен еквивалент на хартиената фактура. Електронната съдържа всички реквизити на хартиената фактура, но позволява автоматизирана обработка. Електронната фактура се разпространява в сигурна среда.
Електронната фактура е в съответствие с българското (чл. 6 от Закона за счетоводството (ЗСч)  и европейското законодателство (чл. 218, 232 и 233 от Директива 2006/112/EC).
Електронната фактура е подписана от издателя с електронен подпис, съгласно чл. 13 от ЗЕДЕП, което гарантира нейната автентичност и цялост.
Електронната фактура изпълнява изискванията на чл. 114  (6) от Закона за ДДС (ЗДДС):
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието по един от следните начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) чрез квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или
2. чрез електронен обмен на данни, или
3. по друг начин, гарантиращ автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието.

Защо електронна фактура?


Хартиена фактура има редица недостатъци:
 • Издаване – разпечатване, консуматив, екология.
 • Разпространение – бавно и скъпо.
 • Получаване – сортиране, ръчно повторно въвеждане на данни.
 • Оспорване – отново същият тежък процес.
 • Архив – заема място, несигурен и труден за употреба.

Какво е решението?


Да използваме www.e-invoice.bg
 • Напълно автоматизирана и прозрачна за издателя връзка между собствената му информационна система и портала.
 • Лесен за употреба инструмент за подписване на фактури.
 • Мигновено визуализиране на фактурите в портала.
 • Известяване по електронна поща на получателите.
 • Ниски разходи за съхранение
 • Обработката е по-бърза и по-евтина. Информацията от електронните фактури може да се импортира директно в счетоводната програма
 • Възможност за проверка на приети, оспорени или още необработени фактури.
 • Възможност за търсене и преглед на фактури за период от 10 години назад в съответствие с чл. 42 от ЗСч.
 • Фактурите могат да бъдат запазени в различни формати (XML, HTML, PDF)
 • Получателят има възможност за автоматизирана обработка на получената фактура.
 • Възможност за разпечатване на произволна фактура. Екипът на www.e-invoice.bg е загрижен за околната среда и промените в климата, и не препоръчва разпечатване на всяка електронна фактура.

За кого е предназначена електронната фактура?


 • Издатели на голям брой фактури.
 • Получатели на голям брой фактури.
 • Всички, които искат да спестят време, усилия и пари.
 • Всички, загрижени за околната среда и промените в климата.

Какво е необходимо за издаване на електронна фактура?


 • Електронен подпис от страна на издателя.
 • Счетоводна система, която издава фактури.
 • Интернет връзка.
 • Договор с доставчика на услугата електронна фактура.

Спестете време, усилия и пари с електронните фактури от e-invoice.bg


www.e-invoice.bg е портал за издаване и получаване на електронни фактури, който е достъпен за клиенти от края на 2009 г. Електронната фактура е идентична на хартиената, но я издавате и достига до вас по електронен път. Този канал на пренос дава редица предимства:
 • пести пари – за поща и куриерски услуги, за хартия, бланки и копия; не са необходими толкова хора, които да обработват хартиените екземпляри;
 • пести време – реципиентът получава фактурата без да е нужно време някой да му я занесе, това става веднага с нотификация по e-mail или SMS;
 • минимизира риска от фалшифициране на фактурата чрез употребата на универсален електронен подпис;
 • слага край на загубените фактури – един лист се губи лесно, електронен запис – не;
 • улеснява работата – e-invoice.bg е изключително потребителски ориентиран, с него работите без усилие и всички издадени фактури са на едно място;
 • пази от грешки – e-invoice.bg ви предпазва от често допусканите грешки като прави предварителна валидация на документите преди да са изпратени на получателя;
 • прави процеса проследим – автоматичното проследяване на длъжниците позволява стегнат финансов контрол;
 • пази околната среда – няма нужда да хабите енергия и ресурс за разпечатване, изпращане, съхраняване и унищожаване на хартия; един милион фактури, изпратени по електронен път, спестяват отсичането на около 400 дървета и изпускането в атмосферата на 100 тона CO2.

Порталът e-invoice.bg ви дава 24/7 онлайн достъп до вашите фактури от всяка точка. Сигурният и надежден достъп е гарантиран чрез SSL сертификат. Визията на електронната фактура е идентична на хартиената. Лесно правите справки за получени и изпратени фактури, суми, клиенти, периоди и по каквито критерии имате нужда. Всички записи се архивират и са надеждно съхранени.

Системата e-invoice.bg е основана на използването на международно приети стандарти за обмен на електронни фактури и документи.

Електронните фактури спестяват реални пари!